Song Chi


Những căn bệnh đang huỷ hoại xã hội Việt Nam

Song Chi

... cũng chỉ như những cố gắng vá víu tạm bợ, che chỗ này vá chỗ kia trên ngôi nhà đã thực sự mục ruỗng…”
 
 

[về đầu trang]