Lm. Trần Việt Hùng


So sánh

Lm. Trần Việt Hùng

Người giầu có được cung phụng.  Kẻ tài giỏi được quý mến.  Người có chức quyền được kính trọng.  Người thông minh được ưu đãi.  Người đã có, lại có thêm.  Người nghèo khó bị coi thường.  Kẻ ít học bị khinh khi.  Não trạng con người bị đóng khung.  Ý thức hệ bị thiên kiến.  Khuôn mẫu xã hội tạo phân biệt đẳng cấp đã gây nên sự tranh đấu không ngừng.

Hài hòa

Lm. Trần Việt Hùng

Hài hòa là một thái độ, một nhân cách sống trong đó bao gồm những đặc tính cũng cần rất “hài hòa” để tạo nên nó, như 1) sự quan sát, 2) sự khác biệt, 3) phát triển, và 4) phán đoán.

1. Sự Quan sát

Hãy trở về

Lm. Trần Việt Hùng

Từ thời cha ông các ngươi, các ngươi đã trệch xa và không tuân hành các chỉ thị của Ta. Hãy trở lại với Ta và Ta sẽ quay lại với các ngươi. - Chúa các đạo binh phán. Các ngươi nói: "Chúng tôi sẽ trở lại thế nào?"(Malaki 3:7).

[về đầu trang]