Lm. Giuse Hoàng Kim Toan


Tình yêu dựa trên tha thứ

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Giữa tình yêu và tha thứ luôn có mối liên hệ với nhau mật thiết. Tình yêu tuyệt đối là tình yêu tha thứ tất cả. Tha thứ là biểu lộ của tình yêu, chính vì thế tha thứ là một cần thiết để tình yêu tồn tại.

[về đầu trang]