Lịch sử, Tổ chức, Mục đích, Điều hành, Tổng quan, Gia đình Nazareth, Linh đạo


Gia Đình Nazareth

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO PHẬN ORANGE, CALIFORNIA
(The Family of Nazareth of Vietnamese Catholic Community
of Diocese of Orange, California)

 

Bùi Thu Sơn- Mai Phượng
Thư Ký Chương Trình

Lịch sử Gia đình Nazareth

TỔNG QUÁT LỊCH SỬ
GIA ÐÌNH NAZARETH
Sinh hoạt Mục Vụ Gia Ðình Giáo Phận Orange, California
 
 
***

Lời nói đầu:
 

[về đầu trang]