Nguyễn Thiệt Nga


Sinh hoạt Gia Đình Nazareth Saddleback trong năm 2009

Nguyễn Thiệt Nga

Trong năm nầy, Cộng-Đoàn Saddleback (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp) đã chứng kiến một vài biến cố quan trọng xảy ra cho cộng-đoàn: sự đón tiếp cha quản-nhiệm mới, lể khánh thành hội-trường mới của giáo xứ (với chi-phí xây cất hơn 4 triệu) và sự hình thành của Gia Đình Nazareth tại cộng đoàn St. Nicholas.
 

[về đầu trang]