Brian Pizzalato


Adam – tư tế của nhân loại

Brian Pizzalato
Người chuyển dịch: 
BTGH chuyển ngữ

Chúng ta hãy nhìn Bí Tích Truyền Chức Thánh. Bí tích nầy hết sức quan trọng. Không có các chức thánh, chúng ta không có bốn trong các bí tích khác, cụ thể là Thêm Sức, Thánh Thể, Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân.
 

[về đầu trang]