Lm. Phêrô Ngô Châu Minh,CMC


Đức Mẹ vô nhiễm

Lm. Phêrô Ngô Châu Minh,CMC

Trinh Nữ Maria càng hạ mình sâu thẳm, càng trung kiên với đức Đồng trinh, càng được đẹp lòng Thiên Chúa. Do vậy, Thiên Chúa đã thực hiện nơi Người mầu nhiệm Nhập thể Cứu chuộc.
 

I. TIẾN TRÌNH TÍN ĐIỀU MẸ VÔ NHIỄM THAI

[về đầu trang]