Nguyễn Tầm Thường


Chúc Mừng

Nguyễn Tầm Thường

LTS: Lời Chúc Mừng của nhân gian hầu như chỉ có tính cách khích lệ hơn là cụ thể. Thực tế, muốn có thăng tiến để đạt đến mục đích tối hậu, mỗi người trong chúng ta phải kiên trì tiến lên về phía trước... 
 
 

[về đầu trang]