Khải Triều


Người Kitô Hữu sống mầu nhiệm sự chết

Khải Triều

“Hồn những người đức nghĩa ở trong tay Thiên Chúa và khổ hình không đụng tới họ. Nơi mắt phường ngu xuẩn, thời dường như họ đã chết, việc họ ra đi kể như đại họa, như án tận tuyệt, việc họ lìa ta xuất hành, nhưng kỳ thực họ ở trong an bình." (Kng 3, 1-4)
 

Gia tài của mẹ để lại cho con

Khải Triều

Gia tài này quá lớn và phong phú, và chắc chắn Giáo hội vẫn sẽ tiếp tục mở rộng và đào sâu hơn về tất cả những vấn đề liên quan đến con người.
 
1. Với Giáo Hội
 

[về đầu trang]