Lm. Giuse Nguyễn Uy Sỹ


Lòng khiêm nhu để nên thánh

Lm. Giuse Nguyễn Uy Sỹ

10:44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

 

Anh chị em thân mến
 

[về đầu trang]