ĐTC Bênêđictô XVI


Thông điệp Bác ái trong chân lý (Caritas in Veritate)

ĐTC Bênêđictô XVI
Người chuyển dịch: 
Bản dịch của UB. Giáo Lý Đức Tin và TT Mục Vụ TGP. Saigon

THÔNG ĐIỆP CARITAS IN VERITATE - BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ
Bản dịch của UB. Giáo Lý Đức Tin và TT Mục Vụ TGP. Saigon

[về đầu trang]