Tuyết Mai


Quá khứ không thể xóa được

Tuyết Mai

Đó là sự thật rất là đau lòng nếu chúng ta chọn cuộc sống bê tha, thiếu bổn phận và trách nhiệm; nhất là làm bậc cha mẹ. Nói cho ngay thì trên đời này ai là tốt lành bao giờ!?. Ai cũng trải qua những quá khứ mà không thể gột rửa hay tẩy sạch cho được.

Tình Yêu Là Nhịn Nhục, Hy Sinh, và Tha Thứ

Tuyết Mai

Chúa Giêsu đáp:"Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục.

[về đầu trang]