Lise Tardif


Ai cũng học làm người

Lise Tardif
Người chuyển dịch: 
Liên Hải

Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học, liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ.
 

[về đầu trang]