Gm. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm


Ðức Giêsu Dựng Nên Một Dân Mới

Gm. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

"Lạy Con Ðavít, xin thương xót tôi".

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành một người mù tên là Bartimê. Nhưng ở đây thánh Marcô nói đến chính việc chữa mắt rất ít. Ðức Giêsu chỉ dùng một câu và phán một lời thôi.
 
1. Ðức Giêsu Dựng Nên Một Dân Mới
 

Thi hành lời hứa

Gm. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".
 

Người đã sống như để muốn làm gương cho chúng ta. Không ai đòi cho chúng ta phải làm được những kỳ công kiệt tác; nhưng với cung cách bình thường và dùng các phương tiện vừa tầm tay, chúng ta phải có tinh thần mới để làm mọi việc.

 
Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
PHÚC ÂM: Mc 7, 31-37

[về đầu trang]