Xuân Ly Băng


Linh mục, một huyền nhiệm

Xuân Ly Băng

1.
Từ xa xưa
Cho đến mãi về sau
Ôi linh mục
Ngài là quà tặng nhiệm mầu
Của Trái Tim Chúa
Một cách nhưng không
Và từ vực sâu bất xứng
Chúa tuyển chọn và gọi ngài
Để quản lý và thông ban kho tàng cứu độ
Của Trái Tim Chúa
Cho muôn người muôn nơi.
 

[về đầu trang]