Đinh Quang Thịnh


Mẹ được Chúa cho hồn xác lên Trời

Đinh Quang Thịnh

Ngày trọng đại vinh hiển nhất của Mẹ Ma-ri-a cũng như của con cái Mẹ là được Chúa cho hồn xác lên Trời. Ta hãy tìm hiểu:
- Lý do Mẹ được lên Trời.
- Địa vị của Mẹ Ma-ri-a.
- Nhân đức của Mẹ Ma-ri-a.
- Sứ mệnh của Mẹ Ma-ri-a.
- Vinh quang của Mẹ Ma-ri-a.
- Mẹ mời gọi con cái Mẹ cùng lên Trời.
 
1- Lý do Mẹ được Chúa cho hồn xác lên Trời.
 

[về đầu trang]