Micae Nguyễn Ngọc Sáng


Năm Linh Mục: góp ý ''Lời ăn tiếng nói''

Micae Nguyễn Ngọc Sáng

Sau khi đọc hai bài viết của linh mục Trần Việt Hùng, tôi cảm thấy mạnh dạn để bày tỏ ý nghĩ của riêng mình, về “lời ăn tiếng nói.”
 
 
"Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
 
Ông bà xưa đã dạy, lâu lắm rồi, gẫm lại mà thấy hay hoài.
 

Năm Linh Mục 2009: Ngài và tôi

Micae Nguyễn Ngọc Sáng

Trong bài “Cha Sở Tôi”, tôi đã có hỏi: “Ông cố hay ông cha, dẫu cho được gọi dưới tên gì, đó cũng là linh mục.

[về đầu trang]