Lm. Đinh Quang Thịnh


Lễ Thánh Tâm

Lm. Đinh Quang Thịnh

Vậy tôi sẽ lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những ơn Ngài ban tặng cho tôi. Tôi sẽ lãnh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa (Tv 115).
 
Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9 ; Ep 3,8-12.14-19 ; Ga 19,31-37
BÀI ĐỌC I : Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9
 

[về đầu trang]