Hoàng & Hà


Buổi sinh hoạt đầu tiên của Gia Ðình Nazareth, Westminster

Hoàng & Hà

Tường Trình buổi sinh hoạt đầu tiên của Gia Ðình Nazareth Westminster
Ngày 12 tháng 6 năm 2009
 
 
Chiều Thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2009, vào lúc 7 giờ chiều, buổi sinh hoạt đầu tiên của Gia Ðình Nazareth Westminster đã được tổ chức tại tư gia anh chị Trần Mỹ Duyệt-Kim Luông tại Westminster. Buổi sinh hoạt qui tụ 20 anh chị em đang sinh hoạt tại Westminster, và một số anh chị em khác chung quanh Westminster.
 

[về đầu trang]