ĐGM. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm


Giáo huấn chung của Tân Ước

ĐGM. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

Phụng vụ Mùa Thường niên không đề cao một mầu nhiệm nào đặc biệt, nhưng chỉ trình bày giáo huấn thông thường của Hội Thánh liên quan đến đời sống hàng ngày của tín hữu.
 

[về đầu trang]