ĐGM. Nguyễn Văn Khảm


Các con hãy nhận lấy Thánh Thần...

ĐGM. Nguyễn Văn Khảm

 "Hãy yêu tha nhân như chính mình."

Trong những năm gần đây phong trào canh tân đoàn sủng phát triển mạnh trong Giáo Hội Tin Lành và trong giáo Hội Công Giáo, có người gọi đó là mùa xuân của Giáo Hội đang là sức sống mới. Nhưng cũng có ngừơi đang nhìn phong trào này với thái độ cảnh giác. Họ sợ rằng nó sẽ đi xa đường lối của Giáo Hội.
 

[về đầu trang]