Lm. Ðinh Quang Thịnh


Rao giảng Tin Mừng: Cách báo hiếu tốt nhất

Lm. Ðinh Quang Thịnh

Thánh Phaolô xác tín cho chúng ta : “Tin trong lòng thì được công chính, tuyên xưng ngoài miệng mới được cứu độ” (Rm 10,10).
 

A. GIẢI THÍCH :
 
1. Tại sao có người quảng đại xin theo Chúa Giêsu bất cứ Ngài đi đâu ? (Lc 9, 57)
 

Sự bền vững của Bí Tích Thánh Thể như sự bền vững của Bí Tích Hôn Phối

Lm. Ðinh Quang Thịnh

“Trong thời gian Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, đám người lên chầu lễ đã có lắm kẻ tin vào danh Ngài, bởi họ được chứng kiến các dấu lạ Ngài làm. Nhưng Đức Giê-su không tín nhiệm họ, vì Ngài biết họ hết thảy, và không cần phải có ai tuyên chứng về người ta, vì chính Ngài, Ngài đã biết có gì nơi con người ta” (Ga 2,23-25).

Nuốt trọn Đấng yêu ta!

Lm. Ðinh Quang Thịnh

 
 
 
LỄ MÌNH MÁU CHÚA
NĂM B
Xh 24,3-8 ; Dt 9,11-15 ; Mc 14,12-16.22-26

BÀI ĐỌC I : Xh 24,3-8

Thiên Chúa Ba Ngôi

Lm. Ðinh Quang Thịnh

Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và đã sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta (1Ga 4,10).
 
 
LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM B
Dnl 4,32-34.39-40 ; Rm 8,14-17 ; Mt 28,16-20

BÀI ĐỌC I : Dnl 4,32-34.39-40

Chúa Thánh Thần làm hiện tại hóa Hy tế của Chúa Giê-su giúp cùng nhau hoàn tất tháp Babel mới

Lm. Ðinh Quang Thịnh

Chúa Giê-su Phục Sinh về trời thiết lập Phụng vụ mới, thay thế cho hy tế mà dân Do-thái vẫn dâng theo Luật Mô-sê, ai tin vào Chúa Giê-su đã phục sinh mà tới tham dự Phụng vụ mới này, thì họ được nghe Lời Chúa và được rước Chúa Giê-su Phục Sinh vào lòng.
 
1/ Chúa Thánh Thần làm hiện tại hóa Hy tế của Chúa Giê-su qua Phụng vụ Hội Thánh cử hành.
 

Chúa Giê-su Phục Sinh muốn được đưa cả thế giới vào Thiên Đàng

Lm. Ðinh Quang Thịnh

“Mọi sự thuộc về anh em, anh em thuộc về Chúa Ki-tô, Chúa Ki-tô thuộc về Chúa Cha” (1Cr 3,22-23).

Nhờ mạc khải, chúng ta biết Thiên Chúa muốn hoàn tất cách tốt đẹp công trình Chúa tạo dựng vạn vật trên trời dưới đất, và gìn giữ nó vững bền trong Chúa Giê-su Phục Sinh (x Ga 1,3.10 ; Ep 1,10 ; Cl 1,16.19-20). Như thế, nhờ Chúa Giê-su Phục Sinh, Ngài làm cho mọi người hiểu biết “Nước Trời không còn ở chỗ này hay chỗ kia, mà Nước Trời ở ngay trong lòng tin của mọi người !” (Lc 17,21)
 

Giới răn yêu mới của Chúa Giê-su,

Lm. Ðinh Quang Thịnh

“Thầy cắt cử anh em ra đi, sinh nhiều hoa trái, và hoa trái của anh em được tồn tại, hầu anh em xin gì cùng Chúa Cha, Ngài sẽ ban cho” (Ga 15,16b)

Thánh Gioan Vianey nói : “Thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến!”
 
Người yêu Chúa thật phải có khát vọng tập họp muôn dân vào Hội Thánh Chúa. Muốn được thế, phải có Chúa ở cùng (x Mt 28,20). Muốn có Chúa ở cùng, phải thực hành Lời Ngài dạy (x Tung hô Tin Mừng). Cụ thể thực hành ba điều trong giới răn yêu mới Chúa Giê-su dạy :
 

[về đầu trang]