Lm. Gerard Monaghan


Khiết tịnh là gì trong hôn nhân?

Lm. Gerard Monaghan

Khiết tịnh là gì?

Đa số tin rằng giữ khiết tịnh có nghĩa là không sinh hoạt tình dục. Lầm to!

[về đầu trang]