Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế


Thư gửi Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam

Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế

Sài Gòn ngày 19-4-09
Gửi các ông:
- Nông Đức Mạnh
- Nguyễn Minh Triết
- Nguyễn Tấn Dũng
- Nguyễn Phú Trọng
và Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam
 

Thưa các ông,

[về đầu trang]