Lm. Raniero Cantalamessa


Các mối tương quan và các giá trị của gia đình theo Thánh Kinh

Lm. Raniero Cantalamessa
Người chuyển dịch: 
Đức Ông Linh Tiến Khải

Bài nói chuyện của tôi chia làm 3 phần. Trong phần thứ nhất, tôi sẽ xin minh hoạ kế hoạch khởi thủy của Thiên Chúa trên Hôn Nhân và Gia Đình và cách thức mà kế hoạch nầy được thực hiện trong lịch sử dân Israel. Trong phần thứ hai, tôi sẽ xin nói về việc tóm tắt do Chúa Kitô thực hiện và về cách thức việc nầy đươc giải thích và được sống trong lòng cộng đồng Kitô giáo Tân Ước.

[về đầu trang]