Bút Trẻ


Cầm quyền đê hèn

Bút Trẻ

chẳng ai cho cũng cứ cầm
quyền
là diễu võ nhe nanh… dọa người
 
các ông một đám gia cầm
quyền
nằm tay Hán… nó băm mấy hồi
 
chống Sự Thật kiểu… vá đê
hèn
hạ hại luật sư Lê… coi chừng!
 
Dân chửi các ông chữ… đê
hèn
quá đâm điếc… mải mê làm càn

[về đầu trang]