Bác sĩ Vĩnh Chánh


Tôi đi nhà thờ Xưa và Nay

Bác sĩ Vĩnh Chánh

Người ta thường nói “mắt đổi mắt”, “răng đổi răng”. Phần riêng tôi, đối với bọn cộng sản Việt Nam thì tôi xin bẻ cho được cái “răng cấm”.

[về đầu trang]