Thanh Nguyên sưu tầm


36 chữ "bất" sau khi có vợ

Thanh Nguyên sưu tầm

Để quý vị đàn ông cười chơi chút cho “đỗ tủi” cái thân phận làm chồng. Và Quý Bà cũng đừng có "bất bình" nhiều với chồng!!!

[về đầu trang]