ThụyVy Nguyễn sưu tầm


Mẹ tôi theo giời gian

ThụyVy Nguyễn sưu tầm

Với thời gian, mỗi tuổi đời con nghĩ và nói về mẹ bằng một cảm tình riêng biệt:

[về đầu trang]