Mai Tá


Ngoài ấy tuổi xuân lạnh rét căm lòng cỏ hoa

Mai Tá

Suy tư ngày lễ Chúa Giáng hạ, là chuyện ít thấy ở đời. Nhưng, với những vị vẫn coi "một ngày như mọi ngày" là ân-huệ mùa Giáng Hạ, thì không thể thiếu giòng chảy suy tư có thơ rằng:

[về đầu trang]