M.T. Bùi Túy Nga


Một cái Chết an tâm

M.T. Bùi Túy Nga

Vô thần và có thần

-Thời đại hôm nay hiển hiện rõ rệt hai hạng con người. Hạng con người vô thần, và hạng con người có thần.

 

[về đầu trang]