Nguyễn Vĩnh Căn


Tự bạch của một linh mục

Nguyễn Vĩnh Căn

Bản tính của tôi vốn ngổ ngáo hay thẳng mực tàu đau lòng gỗ, nên chẳng mấy ai ưa. Tuy nhiên tôi cũng có được ít đứa bạn, kể cả vài Linh Mục cũng khá thân và chiều được cái tính càn rỡ, ưa lý sự cùn của tôi. Tiếng là bộc trực thẳng thắn, nhưng những chuyện như dưới đây, búa bổ vào chức Linh mục, thì ông cố nội tôi sống dậy cũng chẳng dám nữa là tôi.

[về đầu trang]