Elizaberth Nguyễn


Sứ mệnh người Kitô Hữu

Elizaberth Nguyễn

„Làm Kitô hữu nghĩa là sống mối liên hệ với bản thân của Chúa Giêsu Kitô; nghĩa là mặc lấy Chúa Kitô, là nên giống Ngưới „( DGH Francis)

[về đầu trang]