Xuan Lan Tran


Ảnh hưởng giáo dục trên con cái như thế nào?!

Xuan Lan Tran

Người xưa vẫn thường nói “sai một ly, đi một dặm”, giáo dục con cái không đúng cách, có thể khiến cuộc đời của con trôi xa và không cách nào quay đầu lại được nữa…

Dưới đây là bức thư của tử tù viết cho mẹ:

Thưa Mẹ!

[về đầu trang]