Tâm Lý Ðạo Ðức


Tôi không thể!

Lm. Ngô Văn Thích, OP

Bạn thân mến,
 
Thường xuyên, bạn vẫn nghĩ:
 
Tôi không thể thay đổi.
Tôi không thể tin điều đó.
Tôi không thể tiếp tục làm việc ấy.
Tôi không thể tha thứ.

Văn minh mỳ gói và ảnh hưởng cuộc sống tâm linh

Trần Mỹ Duyệt

Trong loạt bài “Văn Minh Mỳ Gói”, kỳ trước người viết đã đề cập đến ảnh hưởng của nó liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình. Lần này xin được đề cập đến ảnh hưởng của văn minh này trong đời sống tâm linh.

[về đầu trang]