CHƯƠNG IX: BẦU CỬ


1. Thời Gian Bầu Cử và Chuẩn Bị Bầu Cử:

a- Chúa Nhật II tháng Mười Một năm lẻ là ngày bầu cử Ban Điều Hành Nazareth.

b- Chúa Nhật II tháng Mười Một năm chẵn là ngày bầu cử Ban Điều Hành Gia Đình Cộng Đoàn, Ban Điều Hành Gia Đình Giáo Xứ, Ban Điều Hành Gia Đình Liên Đới, và Ban Nội Dung. Nếu vì lý do ngăn trở, cuộc bầu cử các Ban Điều Hành này, hoặc Ban Nội Dung có thể diễn ra sớm hoặc sau một hay hai tuần.

c- Thời gian chuẩn bị bầu cử trong vòng 3 tháng trước ngày bầu cử.

2. Bầu Cử Ban Điều Hành Nazareth:

a- Ban Tổ Chức Bầu Cử:
Trong thời gian 3 tháng chuẩn bị bầu cử, Thư Ký Ban Điều Hành Nazareth sẽ thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử gồm 4 thành viên: 1 đại diện Ban Linh Hướng, 1 đại diện Ban Cố Vấn, 1 đại diện Ban Nội Dung, và chính vị thư ký.

Sau khi được thành lập, Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ chuẩn bị thư mời gửi tới các đại biểu. Điều hành cuộc bầu cử trong ngày bầu cử, và tường trình kết quả bầu cử. 

b- Đại biểu tham dự bầu cử :
Đại biểu tham dự bầu cử Ban Điều Hành Nazareth, gồm:

-Các thành viên đương nhiệm trong Ban Điều Hành Nazareth.

-Ban Điều Hành các Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới.

-Ban Linh Hướng (Linh mục Linh Hướng hay Phó Tế phụ tá linh hướng).

-Ban Nội Dung.

-Ban Cố Vấn. 

-Các Trưởng Ban Chuyên Môn.

c- Các chức vụ bầu cử, gồm:

-Gia Trưởng.

-Phó Nội Vụ.

-Phó Ngoại Vụ.

Sau đó Tân Gia Trưởng cùng với tân Phó Nội Vụ và Phó Ngoại Vụ tự chọn Thư Ký và Thủ Quỹ.

3. Bầu Cử Ban Điều Hành Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới:

a- Trong thời gian 3 tháng chuẩn bị bầu cử, Thư Ký Ban Điều Hành Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới sẽ chuẩn bị thư mời, hoặc liên lạc qua email với các thành viên trong Gia Đình. Ban Điều Hành Gia Đình Nazareth. Linh mục Linh Hướng hoặc Phụ tá Linh Hướng, hoặc linh mục nơi đang sinh hoạt.

Thư ký cũng chính là người điều hành, và tường trình kết quả bầu cử. 

b- Tham dự bầu cử Ban Điều Hành Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới là:

-Các thành viên trong mỗi Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới. 

-Ban Điều Hành Nazareth.

-Linh Mục Linh Hướng hoặc Phụ Tá Linh Hướng, hoặc linh mục nơi đang sinh hoạt. 

c- Các chức vụ bầu cử, gồm:

-Gia Trưởng.

-Phó Nội Vụ.

-Phó Ngoại Vụ

Sau đó Tân Gia Trưởng cùng với tân Phó Nội Vụ và Phó Ngoại Vụ tự chọn Thư Ký và Thủ Quỹ.

4. Bầu Cử Ban Nội Dung:

a- Trong thời gian 3 tháng trước ngày bầu cử, Thư Ký Ban Nội Dung sẽ chuẩn bị thư mời gửi tới các đại biểu. Điều hành cuộc bầu cử trong ngày bầu cử, và tường trình kết quả bầu cử. 

b- Đại biểu tham dự bầu cử :
Thành phần tham dự bầu cử Ban Nội Dung gồm:

-Các thành viên trong Ban Nội Dung.

-Đại điện của Ban Linh Hướng (linh mục linh hướng hoặc phụ tá linh hướng).

-Ban Điều Hành Nazareth.

-Gia Trưởng các Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới.

-Ban Cố Vấn.

b- Các chức vụ bầu cử, gồm:

-Trưởng Ban.

-Phó Trưởng Ban.

Sau đó Tân Trưởng Ban và Tân Phó Ban sẽ chọn Thư Ký.

5. Thể Thức Bầu Cử:

a-Tái tín nhiệm: Thể thức bầu cử đầu tiên là bỏ phiếu tái tín nhiệm các chức vụ hiện tại. Nếu phiếu tái tín nhiệm không đạt được đa số trong tổng số người tham dự, kế tiếp là phần ứng cử.

b- Ứng cử: Các thành viên trong Ban Điều Hành Nazareth, Ban Điều Hành Gia Đình Cộng Đoàn, Ban Điều Hành Gia Đình Giáo Xứ, Ban Điều Hành Gia Đình Liên Đới, và Ban Nội Dung.

c- Đề cử: Nếu không có ai tự nguyện ứng cử, là phần đề cử.

d- Bỏ phiếu kín: Toàn thể đại hội sẽ bầu phiếu kín các ứng viên, hoặc các thành viên được đề cử.

6. Túc Số Đắc Cử:

Túc số đắc cử là đa số trong tổng số phiếu bầu. Sau hai lần bầu, nếu vẫn còn ngang phiếu, hai ứng viên có số bầu bằng nhau sẽ rút thăm. 

7. Ðiều Kiện Các Ứng Viên:

Ðể được đề cử và bầu vào những chức vụ trong Ban Điều Hành Nazareth, các ứng viên phải:

a-Sống ơn gọi hôn nhân gia đình.

b-Thấu triệt Đoàn Sủng, Sứ Mệnh và Mục Đích của Gia Đình Nazareth.

c-Có tinh thần làm việc chung và nhiệt thành với việc tông đồ.

d-Đã sinh hoạt với Gia Đình Nazareth liên tục ít nhất là 2 năm.

8. Tường Trình Kết Quả Bầu Cử:

Kết quả các cuộc bầu cử Ban Điều Hành Nazareth, Ban Điều Hành Gia Đình Cộng Đoàn, Ban Điều Hành Gia Đình Giáo Xứ, Ban Điều Hành Gia Đình Liên Đới, và Ban Nội Dung sẽ được công bố trên hệ thống thông tin của Gia Ðình Nazareth.

9. Bàn Giao:

Sau khi kết quả bầu cử được thông báo, các Ban Điều Hành mãn nhiệm xin trao lại cho các Ban nhiệm kỳ mới những sổ sách, tài liệu, ngân quỹ, tài sản (nếu có) của Gia Đình Nazareth trong thời hạn 15 ngày.

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Hạnh Phúc ở bên ta
    Con người luôn khao khát đi tìm hạnh phúc. Có người tưởng rằng hạnh phúc là một cái gì đó thật là vĩ đại, họ mải mê v...
[về đầu trang]