CHƯƠNG VIII: ĐIỀU HÀNH


Gia Đình Nazareth và các Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới được điều hành theo phương cách tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách.

1. Điều Hành Gia Đình Nazareth:

Trên lý thuyết Ban Điều Hành Nazareth có trách nhiệm tổng quát trên sinh hoạt của Gia Đình Nazareth, đồng trách nhiệm với Ban Linh Hướng, Ban Nội Dung, và Ban Cố Vấn.     

2. Điều Hành Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới:

Một cách tương tự, việc điều hành các Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ và  Gia Đình Liên Đới cũng là tập thể chỉ huy và cá nhân phụ trách. Trong mọi quyết định mang tính cách chung, Gia Trưởng luôn luôn cần tham khảo chung với Ban Điều Hành của mình, và nếu cần tham vấn thêm với Ban Điều Hành Nazareth, Ban Linh Hướng, Ban Nội Dung hoặc Ban Cố Vấn trong những vấn đề liên hệ.

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Bạn hỏi tôi "Có kiếp trước?"
    Bạn hỏi mình: Có kiếp trước hay không? Sao mỗi con người sinh ra lại khác nhau đến thế? Có kẻ đẹp kẻ xấu. Có người khôn người ngu. Có đứa sang...
[về đầu trang]