CHƯƠNG VII: GIA ĐÌNH CỘNG ĐOÀN, GIA ĐÌNH GIÁO XỨ, GIA ĐÌNH LIÊN ĐỚI


Sau khi đã tham dự Khóa Nazareth, thành viên mới của Gia Đình Nazareth sẽ được mời gọi hay tự ý tham dự vào các Gia Ðình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, hay Gia Đình Liên Đới (gồm những anh chị em sống rải rác nhiều nơi hợp lại), để:

a-Thường xuyên liên lạc, giúp đỡ và cùng nhau duy trì, phát huy đời sống hôn nhân gia đình, tương quan vợ chồng và giáo dục con cái.

b-Duy trì và phát triển hồng ân, sự bình an và hạnh phúc của Khóa Nazareth.

c-Nâng đỡ và duy trì tinh thần hiệp nhất trong cùng một sinh hoạt giữa các cộng đoàn, giáo xứ, hoặc những anh chị em ngoài cộng đoàn, giáo xứ hay giáo phận.   

d-Cùng đồng hành với các gia đình như muối men giữa đời.

Các Gia Đình (Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới) cũng được hướng dẫn do một Ban Điều Hành, gồm: 

1. Thành Phần Nhân Sự:
Thành Phần Nhân Sự Ban Điều Hành Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới gồm:

- Gia Trưởng 
a) Là người chịu trách nhiệm với các thành viên của Gia Đình.

b) Bảo đảm Gia Ðình luôn theo đúng mục đích, đường lối và sứ mệnh của Gia Đình Nazareth. 

c) Cùng với Ban Điều Hành phác họa chương trình sinh hoạt hằng năm.

d) Ðại diện Gia Ðình tham dự các phiên họp do Ban Linh Hướng, Ban Điều Hành, Ban Nội Dung tổ chức. Ngoài ra, cũng đại diện cho Gia Đình tham dự những phiên họp của Cộng Đoàn, Giáo Xứ liên quan đến mục vụ gia đình, các sinh hoạt Cộng Đoàn hay Giáo Xứ nơi Gia Đình đang sinh hoạt.

- Phó Nội Vụ
a) Phụ tá Gia Trưởng và cùng có trách nhiệm chia sẻ một số phần nội vụ tổng quát đối với Gia Ðình. 

b) Thay thế kiêm nhiệm chức vụ Gia Trưởng cho đến hết nhiệm kỳ, khi Gia Trưởng vắng mặt vì lý do đau yếu, bệnh tật, hoặc từ chức.  

- Phó Ngoại Vụ
a) Phụ tá Gia Trưởng và cùng có trách nhiệm chia sẻ một số phần ngoại vụ như đại diện Gia Trưởng liên lạc tạo mối thân thiện và hiệp nhất giữa các anh chị em trong Gia Đình.

b) Thay thế Gia Trưởng và Phó Nội Vụ khi hai vị này vắng mặt. Kiêm nhiệm chức Gia Trưởng cho đến hết nhiệm kỳ, khi Gia Trưởng và Phó Nội Vụ đồng loạt từ chức. 

- Thư Ký
a) Thực hiện biên bản các phiên họp của Ban Ðiều Hành.

b) Lưu giữ hồ sơ, cập nhật hóa danh sách Gia Ðình.

c) Phổ biến các thư từ, tài liệu cần thiết trong Gia Đình. 

d) Cập nhật hóa những biến cố chung của Gia Ðình. 

- Thủ Quỹ
a) Giữ ngân sách và chi thu. Tường trình sổ sách chi thu hằng năm trong phiên họp của Ban Ðiều Hành. Ðứng tên trong chương mục của Gia Ðình cùng với Gia Trưởng.

b) Hội ý với Gia Trưởng mỗi khi chi quá số tiền do Ban Ðiều Hành ấn định theo thời giá từng kỳ. Góp ý và tìm cách gây quỹ cho Gia Đình.

2. Thời Gian Phục Vụ:

Thời gian phục vụ của Ban Ðiều Hành Gia Đình là 4 năm. Nếu được sự tín nhiệm thì chỉ được tái đắc cử tối đa thêm 1 nhiệm kỳ.

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Bạn hỏi tôi "Có kiếp trước?"
    Bạn hỏi mình: Có kiếp trước hay không? Sao mỗi con người sinh ra lại khác nhau đến thế? Có kẻ đẹp kẻ xấu. Có người khôn người ngu. Có đứa sang...
[về đầu trang]