CHƯƠNG V: TỔ CHỨC GIA ĐÌNH NAZARETH


Gia Đình Nazareth gồm 4 Ban chính với các phần vụ trong mỗi Ban, gồm:

1. Ban Linh Hướng:

Linh Mục/Phó Tế Linh Hướng là vị đóng góp những ý kiến xây dựng và hướng dẫn Gia Đình Nazareth về những phạm vi thần học, luân lý, tu đức và giáo huấn của Giáo Hội. Đồng thời hỗ trợ và tham gia giảng huấn trong các Khóa Nazareth, các Khóa Tu Nghiệp, các buổi hồi tâm, thuyết trình, hội thảo. 

Nếu nhu cầu cần thiết, Linh Mục Linh Hướng sẻ mời gọi một vị Phó Tế đã tham dự Khoá Nazareth làm phụ tá.

2. Ban Cố Vấn:

Ban Cố Vấn gồm có Linh Mục Linh Hướng, Phó Tế, và các thành viên tiên khởi, những thành viên nhiều khả năng chuyên môn và kinh nghiệm trong các lãnh vực hôn nhân, gia đình, tâm lý, giáo dục, văn hóa, xã hội, luật pháp.

Chức vụ Cố Vấn là thành viên vĩnh viễn, không phải là chức vụ ứng cử, bầu chọn và không bị ấn định do nhiệm kỳ.

3. Ban Điều Hành Nazareth:

Ban Điều Hành Nazareth (Ban Điều Hành Gia Đình Nazareth) với thành phần nhân sự gồm: Gia Trưởng, Phó Nội Vụ, Phó Ngoại Vụ, Thư Ký và Thủ Quỹ với thời phục vụ là 4 năm. Nếu được sự tín nhiệm thì chỉ được tái đắc cử tối đa thêm 1 nhiệm kỳ nữa.

- Gia Trưởng 
a- Là người chịu trách nhiệm tổng quát về Gia Ðình Nazareth.

b- Bảo đảm Gia Ðình Nazareth luôn đi theo đúng linh đạo, đường lối và sứ mệnh. 

c- Cùng với Ban Điều Hành phác họa và điều hành các sinh hoạt của Gia Đình Nazareth.

d- Ðại diện Gia Ðình Nazareth tham dự các phiên họp của Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Phận Orange, các sinh hoạt cộng đồng và cộng đoàn trong đó Gia Đình Nazareth là thành viên.   

- Phó Nội Vụ
  a- Phụ tá Gia Trưởng và chia sẻ một số trách nhiệm do Gia Trưởng trao.

b- Cố vấn cho Gia Trưởng trong lãnh vực củng cố, điều hành các sinh hoạt đối nội trong Gia Ðình Nazareth.

c- Thay thế kiêm nhiệm chức vụ Gia Trưởng cho đến hết nhiệm kỳ, khi Gia Trưởng không thể chu toàn trách nhiệm vì lý do đau yếu, bệnh tật, hoặc từ chức.  

- Phó Ngoại Vụ
a- Phụ tá Gia Trưởng. Đại diện Gia Trưởng giao dịch với các đoàn thể bạn, cơ quan công, tư, nhân danh Gia Ðình Nazareth.

b- Cố vấn cho Gia Trưởng trong lãnh vực phát triển Gia Đình Nazareth tới các Cộng Đoàn, Giáo   Xứ. Những dự án để Gia Đình Nazareth cùng đồng hành với các tôn giáo bạn. 

c- Thay thế kiêm nhiệm chức vụ Gia Trưởng cho đến hết nhiệm kỳ, khi Gia Trưởng và Phó Nội Vụ cả hai cùng vắng mặt vì lý do đau yếu, bệnh tật, hoặc đồng loạt từ chức.  

- Thư Ký
a- Thực hiện biên bản các phiên họp của Ban Điều Hành.

b- Lưu giữ hồ sơ, cập nhật hóa danh sách Gia Ðình Nazareth từ các nơi gửi về.

c- Phổ biến các thư từ, tài liệu cần thiết do Ban Ðiều Hành chỉ định.

d- Cập nhật hóa những biến cố chung của Gia Ðình Nazareth.

e) Ðược chọn một phụ tá, nếu cần, nhưng phải được sự chấp thuận của Ban Ðiều Hành.

- Thủ Quỹ
a- Giữ ngân sách và chi thu. Tường trình sổ sách chi thu hằng năm trong phiên họp của Ban Ðiều Hành. Ðứng tên trong chương mục của Gia Ðình Nazareth cùng với Gia Trưởng.

b- Hội ý với Gia Trưởng mỗi khi phải chi quá số tiền do Ban Ðiều Hành ấn định theo thời giá từng kỳ. Góp ý và tìm cách gây quỹ cho Gia Đình Nazareth.

c- Ðược chọn một phụ tá, nếu cần, nhưng phải được sự chấp thuận của Ban Ðiều Hành.

4. Ban Nội Dung:

Thành Phần Nhân Sự Ban Nội Dung bao gồm những chức vụ Trưởng Ban, Phó Ban và Thư Ký với thời gian phục vụ là 4 năm. Nếu được sự tín nhiệm thì chỉ được tái đắc cử tối đa thêm 1 nhiệm kỳ nữa.

-  Trưởng Ban 
a- Điều hành tổng quát Ban Nội Dung, soạn thảo và hướng dẫn chương trình huấn luyện các Khóa Nazareth để đi đúng với mục đích của Khóa: “tái khám phá và phục hồi những giá trị cao quí của ơn gọi Hôn Nhân”.

b- Thành lập Ban Huấn Luyện và cập nhật hóa các đề tài để thích ứng với nhu cầu hôn nhân, gia đình, xã hội, văn hóa, tâm lý, giáo dục, cũng như nhu cầu tâm linh của thời đại trong các Khóa Nazareth.

c- Tổ chức các Khóa Tu Nghiệp, các Khóa Đào Tạo Giảng Viên để đáp ứng nhu cầu phát triển của Gia Đình Nazareth.

d- Mời gọi và tuyển dụng những giảng viên mới.

- Phó Ban 
a- Cùng với Linh Mục Linh Hướng và Trưởng Ban Nội Dung phụ trách soạn thảo các tài liệu huấn luyện, các chương trình trong Khóa Nazareth, các Khóa Huấn Luyện, các Khóa Tu Nghiệp.   

b- Soạn thảo và phổ biến các tài liệu của Ban Nội Dung. Ghi nhận các ý kiến đóng góp, các tài liệu từ các Gia Trưởng của các Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới.

c- Thay thế kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Nội Dung cho đến hết nhiệm kỳ, khi Trưởng Ban vắng mặt vì lý do đau yếu, bệnh tật, hoặc từ chức.  

- Thư Ký 
a- Chuẩn bị chương trình nghị sự cho các buổi họp Ban Nội Dung.

b- Ghi chép và lưu giữ các hồ sơ, tài liệu.

c- In ấn và phổ biến những tài liệu cho các Khóa Nazareth, các Khóa Huấn Luyện, các Khóa Tu Nghiệp, và các buổi thuyết trình hội thảo. 

- Các thành viên
Thành viên Ban Nội Dung là những thuyết trình viên, giảng viên được tuyển dụng và huấn luyện do Trưởng Ban và Phó Ban Nội Dung, và được chấp thuận bởi Ban Điều Hành Nazareth.
 

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Hạnh Phúc ở bên ta
    Con người luôn khao khát đi tìm hạnh phúc. Có người tưởng rằng hạnh phúc là một cái gì đó thật là vĩ đại, họ mải mê v...
[về đầu trang]