Ban Điều Hành Gia Đình Nazareth, Orange - 2012


Lê Mừng-Marie Lan

BAN ĐIỀU HÀNH GIA ĐÌNH NAZARETH, 2012
CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM, ORANGE, CALIFORNIA 
 
LM. TRỊNH NGỌC DANH  -  Linh Hướng
Phó Tế HOÀNG THANH SƠN - Phụ Tá Linh Hướng
ÔB LÊ MỪNG-MARIE LAN  - Trưởng Ban Điều Hành
ÔB BÙI THU SƠN-MAI PHƯỢNG  - Tổng Thư Ký
ÔB DIỆP THIỆN MỸ-PHƯỢNG  - Thủ Quỹ
ÔB NGUYỄN VĂN NHUỆ-THU NHI  - Trưởng Ban Nội Dung
ÔB TRẦN ĐỨC HÒA-KHÁNH THI   -  Phó Ban Nội Dung
ÔB TRẦN MỸ DUYỆT-KIM LUÔNG  - Trưởng Ban Nội Qui & Ban Truyền Thông

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]