Lá thư Linh hướng


Lễ ra mắt Đấng Mêsia

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Bài đọc 1 : ( Is 42: 1-4.6-7). Bài đọc 2 : (  Cv 10:34-38). Tin Mừng : ( Mc 1: 6b-11)

Năm 12 tuổi, Trẻ Giêsu bị lạc mất trong đền thờ khiến thánh Giuse và Mẹ Maria đã vất vả đi tìm. Khi tìm được, Mẹ Ngài đã trách: “ Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con không thấy cha con và mẹ con đây phải cực lòng tìm con!” Nhưng Trẻ Giêsu đã trả lời: “ Sao cha mẹ lại tìm con?

Đừng lạc mất ánh sao

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Lễ Hiển Linh
Bài đọc 1 : ( Is 60:1-6). Bài đọc 2 : ( Ep 3: 2-3a,5-6). Tin Mừng : ( Mt 2: 1-12)

Vào một đêm đông, từ phương Đông, các nhà chiêm tinh đã nhìn thấy một ngôi sao lạ xuất hiện trên không trung. Chẳng biết do đâu mà họ nhận ra ngôi sao lạ ấy là sao chiếu mạng của một vị vua dân Do thái mới sinh ra.  Vua Do thái thì có liên quan gì với họ! Họ là dân ngoại, có khi còn đối nghịch với dân Do thái.

Chứng nhân của niềm vui

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN III MV / B: Bài đọc 1 : ( Is 61: 1-2,10-11). Bài đọc 2 : ( 1 Tx 5: 16-24). Tin Mừng : ( Ga 1: 6-8, 19-28)

Trong phần Lời tựa cuốn Tin Mừng của mình, thánh Gioan đã viết: “ Người ở thế gian, và thế gian nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.”( Ga. 1:10-12).

Con đường ngay thẳng

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN II MV / B: Bài đ5c 1 : ( Is 40: 1-5,9-11). Bài đọc 2 : ( 2 Pr 3: 8-14), Tin Mừng : ( Mc 1: 1-8)

“ Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mc. 1:2-3)

Phải canh thức

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN I MV / B: Bài đọc 1 : ( Is 63:16-17;64: 1,3-8). Bài đọc 2 : (1 Cr 1: 3-9). Tin Mừng: ( Mc 13:33-37)

Có một câu chuyện kể rằng: Thấy tình trạng ở hỏa ngục có vẻ càng ngày càng suy giảm, quỉ sư phụ cho triệu tập các quỉ lại để bàn tính kế hoạch cho tương lai. Sau khi trình bày tình hình ở hoả ngục, quỉ sư phụ kết thúc : Cứ tình hình này, chả mấy chốc nữa, tụi mình sẽ hỏng ăn hết. Vậy đứa nào có sáng kiến gì hay ?

Tiểu chuẩn phán xét

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXXIV TN / A:  Bài đọc 1 : ( Ed 34:11-12,15-17). Bài đọc 2 : (  1 Cr 15: 20-26a,28). Tin Mừng : (25:31-46)

Vào năm 1925, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã thiết lập lễ tôn kính Chúa Giêsu Kitô Vua vào Chúa nhật cuối tháng mười.

Đầy tớ trung thành hay biếng nhác?

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXXIII TN / A: Bài đọc 1 : ( Cn 31:10-13,19-20,30-31). Bài đọc 2 : ( 1Tx 5: 1-6). Tin Mừng : ( Mt 25:14-30)

Dụ ngôn Mười Cô Trinh Nữ đi đón chàng rể, Chúa Giêsu cho chúng ta biết phải có tinh thần tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng để đón chàng rể vào Tiệc cưới Nước Trời, thì qua dụ ngôn Những Nén Bạc, Ngài lại cho chúng ta biết phải hành động thế nào để “ được vào mà hưởng niềm vui” của Thiên Chúa vào ngày cánh chung.

Đèn đức tin, dầu cầu nguyện

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXXII TN / A: Bài đọc 1 : ( Kn. 6:12-16). Bài đọc 2 : (1Tx 4:13-18). Tin Mừng : ( Mt 25: 1-13)

Tóm tắt dụ ngôn mười trinh nữ đi đón chàng rể như sau: Nước Trời sẽ giống như mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong mười cô, có năm cô được xem là khôn ngoan, vì mang đèn lại còn mang thêm dầu; còn năm cô kia lại được xem là dại, vì mang đèn nhưng không mang theo dầu. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm, chàng rể đến.

Yêu thương thúc đẩy hành động

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXX TN / A : Bài đọc 1 : ( Xh 22:20-26). Bài đọc 2 : (1Tx 1: 5-10). Tin Mừng : ( Mt 22:34-40)

Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisiêu họp lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “ Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.

Hình và danh hiệu của ai

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXIX TN / A: Bài đọc 1 : (Is.45:1,4-6). Bài đọc 2 : ( 1 Tx 1: 1-5). Tin Mừng : ( Mt. 22:15-21)

“ Bấy giờ những người Pharisiêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng: “ Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.

[về đầu trang]